piątek, 22 września 2017 roku
Konkursy 2016/2017

Koła Zainteresowań 2017/2018
Patron Szkoły
Przedmioty
e-dziennik

Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest pan Andrzej Gogola.

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji ABI w szkole jest pani Jolanta Fitek.


Regulamin szkolnego konkursu logiczno-matematycznego

dla klas IV - VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum

 • Celem konkursu jest rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie nieszablonowych zadań oraz doskonalenie zdolności poznawczych, w tym umiejętności swobodnego posługiwania się metodami matematycznymi.
 • Konkurs trwa od 01.10.2016 r. do 31.05.2017 r. Jest podzielony na 8 etapów. Jeden pełny miesiąc to jeden etap.
 • Każdy etap składa się z jednego zestawu zadań. Ostatni zestaw jest elementem podsumowującym samodzielność pracy uczestników.
 • Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni, zaczynając od poziomu klasy IV szkoły podstawowej. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania.
 • Uczestnictwo w konkursie polega na samodzielnym rozwiązaniu zadań logiczno -matematycznych poszczególnych etapów.
 • Uczniowie startują w jednej z trzech kategorii wiekowych:
 • Myśliciele - uczniowie klasy IV szkoły podstawowej
 • Logicy - uczniowie klas V - VI szkoły podstawowej
 • Wiedzący - uczniowie gimnazjum
 • Na każdym etapie uczestnicy otrzymują zestaw 14 zadań ponumerowanych kolejnymi liczbami naturalnymi od 1 do 14 i uszeregowanych od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Numer zadania jest więc współczynnikiem określającym trudność zadania. Uczniowie, w zależności od kategorii, rozwiązują:
 • Myśliciele - zadania od 1 do 8
 • Logicy - zadania od 5 do 11
 • Wiedzący - zadania od 7 do 14
 • Każde zadanie jest oceniane pod kątem prawidłowego i kompletnego rozwiązania, tzn. punkty są przyznawane za rozwiązanie zawierające odpowiedzi na wszystkie pytania stawiane w treści danego zadania oraz uwzględniające wszystkie możliwości rozwiązań. Ilość punktów za poszczególne zadania jest zależna od ilości rozwiązań danego zadania. Uczestnik zapisując rozwiązanie podaje ilość możliwych rozwiązań i poszczególne rozwiązania.
 • Rozwiązania zadań należy dostarczyć do końca wyznaczonego miesiąca kalendarzowego do nauczycieli uczących matematyki w poszczególnych klasach, pamiętając o umieszczeniu na nich danych osobowych uczestnika konkursu (imię i nazwisko, klasa do której uczęszcza).
 • Zestawy zadań można pobrać ze strony internetowej szkoły z początkiem każdego miesiąca, za wyjątkiem ostatniego etapu.
 •  Prace oddane po terminie nie będą sprawdzane!
 • Informacje dotyczące  odpowiedzi do zadań i bieżącej punktacji umieszczane będą na stronie internetowej szkoły w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu danego etapu.
 • Za każde pełne 12 pkt. zdobytych za rozwiązanie zadań konkursowych uczeń, niezależnie od poziomu edukacyjnego, otrzymuje ocenę celującą z matematyki jako ocenę cząstkową.
 • Przeliczenia punktów na oceny dokonuje się w dwóch terminach:
 • do 9 stycznia 2017 r.
 • do 12 czerwca 2017 r.
 • Organizator konkursu ma prawo sprawdzić, czy uczeń samodzielnie rozwiązał dane zadanie. W przypadku potwierdzenia niesamodzielności, uczeń otrzymuje punkty karne 
  w liczbie  równej liczbie punktów możliwych do zdobycia  za dane zadanie.
 • Na zwycięzców poszczególnych kategorii czekają ciekawe nagrody.

 

Masz pomysł na rozwiązanie któregoś z zadań w zestawie, a może umiesz rozwiązać je wszystkie - pomyśli, zapisz i przynieś do nauczycieli uczących matematyki.

Zapraszamy do zabawy !

Organizatorzy:

Anna Domzała
Lucyna Grochowska
Wioletta Borowska
Ewa Rauch
Marta Cygert
Danuta Czapraga

 

 

 

 

 

Zestawy zadań konkursowych:

 

 

Zestaw nr 5

Rozwiązania etapu 5

Zestaw nr 6

Rozwiązania etapu 6

Zestaw nr 7

Rozwiązania etapu 7

Zestaw nr 8

Rozwiązania etapu 8

Aktualna tabela wyników konkursu