środa, 28 października 2020 roku
O szkole


Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest Pan Andrzej Gogola

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

 

Ogłoszenia - Zamówienia Publiczne

 

Informacja

Dodano: poniedziałek, 28 maja 2018 r
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 26 informuje, że w dniu 28.05.2018 r. do godz.12:00 nie wpłynęła żadna oferta na ogłoszony przetarg nieograniczony „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby przedszkola” z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw dla potrzeb Przedszkola Nr 57 wraz z robotami towarzyszącymi, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gdyni, ul.Chwaszczyńska 26.

 

Przetarg

Dodano: czwartek, 10 maja 2018 r
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Gdyni ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby przedszkola z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw dla potrzeb Przedszkola Nr 57 wraz z robotami towarzyszącymi, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gdyni.

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
ul. Chwaszczyńska 26
81-571 Gdynia
telefon 58 629 12 69
fax. 58 629 12 69
adres strony internetowej: www.zsp4gdynia.pl
email: zsp4gdynia@gmail.com
godziny pracy:8:00 – 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 Prawo zamówień publicznych.

III. Zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych oraz częściowych.

IV. Termin realizacji zamówienia: 20.08.2018 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki w postępowaniu, określone w SIWZ, między innymi:
- posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
- posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny,
- realizację (  wykonanie ) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie należycie zgodnie z prawem budowlanym i prawidłowo ukończył - co najmniej dwie roboty na budowę placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń
- wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – polisa na kwotę niemniejszą niż 500 000 zł
- wymagane jest aby wykonawca potwierdził posiadanie środków finansowych lub zdolności  kredytowej w wysokości 200 000 zł      
2.  Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp, art.24 ust. 5 pkt.4, 7, 8 ustawy

     
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
         1. Szczegółowy wykaz  dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w SIWZ jako stosowne załączniki.

VII. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie.

         Cena – waga kryterium 60
         okres udzielanej gwarancji- waga kryterium 20
         termin wykonania zamówienia- waga kryterium 20

VIII. Składanie ofert.
          Oferty należy składać do dnia 28.05.2018 r. do godz.12:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 ul. Chwaszczyńska 26 81-571 Gdynia Sekretariat pok.66 z opisem:

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby przedszkola”
z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw dla potrzeb

Przedszkola Nr 57 wraz z robotami towarzyszącymi,
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4  w Gdyni, ul.Chwaszczyńska 26    
"Nie otwierać przed 28.05.2018. r. godz. 12.00”.   

               Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi             w SIWZ. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny , na maszynie do pisania lub komputerze  lub czytelnym pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone       
 
IX. Termin związania ofertą.
       Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji   elektronicznej.

XI. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  556091-N-2018. Data zamieszczenia ogłoszenia-10.05.2018.
     

 Dyrektor
Gogola Andrzej

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Załącznik nr 1: Załącznik ofertowy
3. Załącznik nr 2: Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 4: Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu
6. Załącznik nr 5: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
7. Załącznik nr 6: Zobowiązanie podmiotu
8. Załącznik nr 7: Szczegóły gwarancji
9. Załącznik nr 8: Projekt wykonawczy wielobranżowy
10. Załącznik nr 9: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
11. Załącznik nr 10: Przedmiar robót
12. Załącznik nr 11: Sytuacja
12. Załącznik nr 12: Elementy zagospodarowania działki szkolnej

 

 

Zapytanie nr1 do przetargu-plac zabaw -przedszkole nr 57 w Gdyni


W związku z koniecznością nasadzenia drzew, czy wykonawca winien ująć w swojej ofercie sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej nasadzonych drzew (z podaniem dokładnej daty wykonania nasadzeń, gatunków, wysokości, obwodów pni, mapy z zaznaczeniem miejsca ich nasadzenia wraz z dokumentacją fotograficzną)?

Odpowiedz na zapytanie nr1

Tak wykonawca winien ująć w swojej ofercie sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej nasadzonych drzew ( z podaniem dokładnej daty wykonania nasadzeń, gatunków,wysokości, obwodów pni,mapy z zaznaczeniem miejsca ich nasadzeń wraz z dokumentacją fotograficzną) zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego-Departament Środowiska i Rolnictwa pismo DROŚ-PZ .7120.353.2017

Dyrektor Andrzej Gogola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodano: poniedziałek, 2 października 2017 r
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Gdyni ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na robotę budowlaną:

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania parterowej części budynku szkoły
na przedszkole 4-oddziałowe przy ul. Chwaszczyńskiej 26
.

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
ul. Chwaszczyńska 26
81-571 Gdynia
telefon: 58 629 12 69
fax: 58 629 12 69
adres strony internetowej: www.zsp4gdynia.pl
email: zsp4gdynia@gmail.com
godziny pracy: 8:00 – 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 Prawo zamówień publicznych.

III. Zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 45 000000-7 oraz inne kody CPV podane w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych oraz częściowych.

IV. Termin realizacji zamówienia: 20.12.2017 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki w postępowaniu, określone w SIWZ, między innymi:
- posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
- posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny,
- realizację (  wykonanie ) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie należycie zgodnie z prawem budowlanym i prawidłowo ukończył - co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze mniejszej niż 2000m³
- wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – polisa na kwotę niemniejszą niż 1000 000 zł
- wymagane jest aby wykonawca potwierdził posiadanie środków finansowych lub zdolności  kredytowej w wysokości 400 000 zł
- Wykonawców  obowiązują ustalenia dot. wadium i zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zawarte w SIWZ.
2.  Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp, art.24 ust. 5 pkt.4, 7, 8 ustawy


VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Szczegółowy wykaz  dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w SIWZ.

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie.

Cena – waga kryterium 60
okres udzielanej gwarancji- waga kryterium 20
termin wykonania zamówienia- waga kryterium 20

VIII. Składanie ofert.
Oferty należy składać do dnia 16.10.2017 r. do godz.12:00
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4
ul. Chwaszczyńska 26
81-571 Gdynia
Sekretariat pok.66

Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.

      Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną "Przebudowa  wraz ze zmianą sposobu użytkowania parterowej części budynku szkoły na przedszkole 4-oddziałowe przy ul. Chwaszczyńskiej 26. "Nie otwierać przed 16.10.2017. r. godz. 12.00”.  


 
IX.  Termin związania ofertą. Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XI. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 ustawy o Pzp. Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ
XII. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 595985-N-2017. Data zamieszczenia ogłoszenia: 02.10.2017.
     

 

Dokumentacja i szczegóły przetargu:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Załącznik nr 1: Załącznik ofertowy
3. Załącznik nr 2: Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 4: Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu
6. Załącznik nr 5: Wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu tj.: „dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia:
7. Załącznik nr 6: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 7: Zobowiązanie podmiotu
9. Załącznik nr 8: Wzór umowy
10. Załącznik nr 9: Szczegóły gwarancji
11. Załącznik nr 10: Opis przedmiotu zamówienia
12. Załącznik nr 11: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

 

Dodatkowo dwa spakowane archiwa materiałów w postaci specjalistycznych plików .dwg do otwarcia za pomocą aplikacji typu AutoCad: projekt budowlany i projekt wykonawczy
Uwaga duże pliki!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na remont łazienek dziewcząt i chłopców w pawilonie E szkoły, wpłynęła jedna ważna oferta. Remont przeprowadzi Zakład Handlowo-Usługowy "GRAMAL"- bis Bolszewo ul. Bukowa 27.

 


 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 1/2016

dotyczy remontu pomieszczeń sanitarnych dzieci młodszych -
dziewcząt i chłopców na parterze w segmencie "E"

 

Zamawiający:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13
UL.CHWASZCZYŃSKA 26
81-571 GDYNIA
NIP 586-20-24-946

1. Przedmiotem zamówienia  jest remont pomieszczeń sanitarnych dzieci młodszych - dziewcząt i chłopców na parterze segmentu " E", który obejmuje roboty rozbiórkowe, budowlane, sanitarne, elektryczne, malarskie.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia  oraz rysunki  na stronie placówki www.zs13gdynia.pl
3. Termin realizacji zamówienia: lipiec/ sierpień 2016
4. Miejsce wykonania zamówienia: ul. Chwaszczyńska 26
5. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej celem uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy  i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca
6. Zamawiający niedopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom
8. W przypadku możliwości należytego wykonania ww. zamówienia, zapraszamy do złożenia oferty w naszym sekretariacie/ przesłanie oferty faksem na numer 58 629 12 69 przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres zsznr13@poczta.fm  najpóźniej do dnia 20.06.2016 roku do godz.13:00 


Kryteria wyboru oferty: najkorzystniejsza cena


9. Złożona oferta powinna zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy -  o treści odpowiadającej zał. 1a;
- kosztorys ofertowy na  roboty budowlane
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10. Oferta winna być podpisana przez osobę /osoby uprawnione. Dokumenty nie będące  oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
11. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20.06.2016 o godz.14:00. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana telefonicznie oraz na stronie internetowej pod adresem www.zs13gdynia.pl  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zaproszony zostanie do podpisania umowy.
12. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest kierownik administracyjny Teresa Kornowska tel. 58 629 12 69 , fax. 58 629 12 69 lub email zsznr13@poczta.fm
w godz.9:00 -15:00, a na temat załączonej dokumentacji Inspektor Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni p. Jan Walewski po nr tel.58 668-23-00         

Załączniki:


Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Wzór umowy
Dokumentacja remontowa

 


 

 

INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na remont łazienek dziewcząt w pawilonie F szkoły, wpłynęła jedna ważna oferta. Remont przeprowadzi Zakład Handlowo-Usługowy "GRAMAL"- bis Bolszewo ul. Bukowa 27.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2013
(dotyczy remontu pomieszczeń sanitarnych dziewcząt)

Dodano: poniedziałek, 29 kwietnia 2013 r

I. ZAMAWIAJĄCY

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13
UL.CHWASZCZYŃSKA 26
81-571 GDYNIA
NIP 586-20-24-946

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest  remont pomieszczeń sanitarnych dziewcząt na piętrze pawilonu F, który obejmuje  roboty budowlane, sanitarne, remontowe, rozbiórkowe, malarskie

      

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- remont ścian i sufitów pomieszczeń sanitarnych
- remont instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania i wentylacji
- roboty elektryczne
- roboty budowlane
Szczegółowy opis wszystkich robót oraz rysunki na stronie internetowej szkoły www.zs13gdynia.pl

      

3. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej celem uzyzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca

4. Zamawiający niedopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 01.07.2013 r. do 26.07.2013 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przygotować, na podstawie przedmiaru, i opisu robót, kosztorys ofertowy, do którego należy dołączyć referencje za wykonane remonty budowlane, w tym remonty łazienek z ostatnich 3 lat z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane należycie (formularz ofertowy- załącznik nr 1)

            Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę wraz z kosztorysem ofertowym  należy złożyć do dnia 23.05.2013 r. do godz. 15:00  w sekretariacie  Zespołu Szkół nr 13 Gdynia ul. Chwaszczyńska 26 pok.66
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 24.05.2013 r. a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie Zespołu Szkół nr 13 w Gdynia oraz na stronie     internetowej pod adresem www.zs13gdynia.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zs13gdynia.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100% 

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Teresa Kornowska  pod numerem telefonu 58 629-12-69 wew.18 oraz adresem email: zsznr13@poczta.fm a na temat załączonej dokumentacji Inspektor Wydziału Budynków Urzędu Miasta  Gdyni p. Jan Walewski po nr tel.58 668-23-00

 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy

Szczegółowy opis wszystkich robót:

Dokumentacja projektowa

Przedmiar 1

Przedmiar 2

Przedmiar 3

Przedmiar 4

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

 

 

 

 

Ogłoszenie
o wyniku przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę bonów towarowych
dla pracowników Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni
z dnia 18.11.2011

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: EZP 5/2011/ZP. Nazwa zadania: Zakup i dostawa bonów towarowych dla pracowników Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni ul. Chwaszczyńska 26.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

SODEXO Motivation Solutions Polska Sp z o.o. 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 25

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą ilość punktów - jest ofertą najkorzystniejszą. Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy dnia 28.11.2011. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Nazwa wykonawcy:   SODEXO Motivation Solutions POLSKA Sp.z o.o.
Adres Wykonawcy:    02-699 WARSZAWA UL. KŁOBUCKA 25
Cena oferty brutto:     80.090,00
kryt. nr 1 cena ...........   79 pkt.
kryt. nr 2 termin realiz. bonów ....     10 pkt.
kryt. nr 3 ilość sklepów realiz. bony (do 50 ) 10 pkt.
za każde dodatk.50 sklepów.........66 pkt.
                                                       Razem     165 pkt.

 Nazwa wykonawcy:  BONUS SYSTEMS POLSKA S.A
Adres Wykonawcy:   03-821 WARSZAWA UL.ŻUPNICZA 17
Cena oferty brutto:    80.090,00
kryt. nr 1 cena ..........              79 pkt.
kryt. nr 2 termin realiz.bonów ....             10 pkt.
kryt. nr 3 ilość sklepów realiz.bony ( do 50)..10 pkt.
za każde dodatk. 50 sklepów........ 11 pkt.
                                                       Razem      110 pkt.

     

Nazwa wykonawcy: EDENRED POLSKA Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: 00-450 WARSZAWA UL.PRZEMYSŁOWA 30
Cena oferty brutto:  80.090,00
kryt. nr 1 cena ..........              79 pkt.
kryt. nr 2 termin realiz.bonów ....             10 pkt.
kryt. nr 3 ilość sklepów realiz.bony ( do 50)..10 pkt.
za każde dodatk. 50 sklepów........  9 pkt.
                                                       Razem      108 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

KOMISJA PRZETARGOWA
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 13 W GDYNI

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół nr 13
81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 26

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro
na zakup i dostarczenie bonów towarowych dla pracowników na łączną
kwotę 80.090,00 zł.
CPV 30199750-2 ( ogłoszenie w biuletynie ZP nr 363208-2011 )


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można uzyskać na stronie internetowej szkoły www.zs13.neostrada.pl oraz w sekretariacie szkoływ godz.8:00-15:00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Termin związania z ofertą 30 dni. Kryteria wyboru oferty podano w SIWZ. Termin realizacji zamówienia do 7 dni od podpisania umowy.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki:
a)art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, z późniejszymi zmianami, Prawo Zamówień Publicznych
b)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
c)SIWZ
Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Kierownik adm-gospod. Zespołu Szkół nr13 Kornowska Teresa, tel./fax 58 629-12-69 w godz. 8:00-15:00, email: zsznr13@poczta.fm.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 18.11.2011 do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 18.11.2011 r. o godz. 10:15.

Dokumenty do pobrania:

 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

formularz ofertowy

oświadczenie 1

oświadczenie 2

wzór umowy

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1

W związku z prowadzonym postępowaniem w drodze przetargu nieograniczonego na dostawę bonów towarowych uprzejmie proszę o informację, czy dopuszczają Państwo możliwość zakupu bonów w formie kart elektronicznych, podlegających zwolnieniu z podatku dochodowego w przypadku finansowania z ZFŚS, które można obecnie zrealizować we wszystkich punktach akceptujących karty płatnicze.

Odpowiedż na zapytanie ofertowe nr 1

Dyrektor Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni informuje, że zgodnie z rozdziałem III pkt.3.9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia "zamawiający nie dopuszcza bonów w formie elektronicznej".

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
PRZETARG NIEOGRANICZONY - 27.07.2011

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 3/2011/ZP.

Nazwa zadania: Budowa placu zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna Szkoła".
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:BIURO REGIONALNE NOVUM P. JOLANTA PĘDZISZ 87-400
GOLUB -DOBRZYŃ OSTROWITE 38

 

Uzasadnienie wyboru: Kryterium : cena 100 pkt

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy po 5 dniach od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp .W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.: 2

Nazwa wykonawcy: AJABAMA PL S.C.
ul. Zielona 18/4
71-013 Szczecin
Liczba pkt. w kryterium cena: 96,50 pkt

Lp.: 3

Nazwa wykonawcy: WEHRFRITZ SP. Z O.O
ul. Przylaszczkowa 60
51-250 Wrocław
Liczba pkt. w kryterium cena: 98,83 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej.
Od niniejszej decyzji przysługują uczestnikom przetargu środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póz. zmianami ) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół nr 13
81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 26

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4. 845. 000 euro
na robotę budowlaną - "Budowa Placu Zabaw w ramach rządowego programu "RADOSNA SZKOŁA"
przy Zespole Szkół nr 13 w Gdyni, ul.Chwaszczyńska 26.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 lipca 2011 roku pod nr 193762-2011

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:    
- rozebranie chodnika, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, warstwy  odsączające, podbudowa z kruszywa łamanego
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej, obrzeża betonowe (trawnikowe)
- dostawa i montaż urządzeń i elementów placu zabaw, ogrodzenie
- wykonanie trawnika , pielęgnacja zieleni, sadzenie drzew i krzewów     

Szczegółowy zakres  prac określa SIWZ i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót.                                                                               
                                                         
2. Termin realizacji zamówienia: 30 sierpnia 2011
3. Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
5. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
6. Termin związania  ofertą: 30 dni
7. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły w godz.8:00-15:00.
8. Termin składania ofert - do dnia 27.07.2011 r. do godz. 9:45 w sekretariacie Zespołu Szkół nr13 w Gdyni ul. Chwaszczyńska 26
Otwarcie ofert odbędzie się 27.07.2011 r. o godz.10:00 ( w pok. nr 65 )
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zostały określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Kornowska Teresa tel./fax. 58 629-12-69 w godz. 9:00-15:00.

   

 

Dokumenty do pobrania:

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

dokumentacja projektowa

rysunek 1

rysunek 2

rysunek 3

rysunek 4

rysunek 5

sst-1

sst-2

sst-4

sst-5

sst-7

sst-9

Przedmiar

Przedmiar ofertowy 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
PRZETARG  NIEOGRANICZONY - 12 sierpnia 2011
r

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 4/2011/ZP.
Nazwa zadania: Remont pomieszczeń sanitarnych dziewcząt i chłopców na parterze segmentu "F" w Zespole Szkół nr 13 Gdynia ul.Chwaszczyńska 26.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Handlowo-Usługowy "GRAMAL" bis
ul. Bukowa 27  84-239 Bolszewo

Uzasadnienie wyboru: Kryterium: cena 100 pkt

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy  po 5 dniach od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp .W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "WIKON" Sp.z o.o

ul. Brzoskwiniowa 7
84-198 Pierwoszyno
Liczba pkt. w kryterium cena: 86,41pkt

Lp.: 3
Nazwa wykonawcy: Roboty Ogólnobudowlane Teresa Pietruch

ul. Mariana Buczka 10a/4
80-808 Gdańsk-Chełm
Liczba pkt. w kryterium cena: 68,56 pkt.

 

Odrzucono 3 oferty jako niezgodne z SIWZ i dokumentacją budowlaną:

1.Zakład Remontowo-Budowlany "WILBUD" 80-180 Gdańsk ul. Orląt Lwowskich 18
2.Zakład Usług Remontowo-Malarskich "SZTALUGA" 81-521 Gdynia ul. Spacerowa 87
3.Przedsiębiorstwo Usług Instalacyjno-Dekarskich Witold Labuda 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 3

Środki ochrony prawnej.
Od niniejszej decyzji przysługują uczestnikom przetargu środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655   z póz. zmianami ) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół nr 13
81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 26

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4. 845. 000 euro
na robotę budowlaną - remont  dwóch pomieszczeń sanitarnych
dziewcząt i chłopców w pawilonie "F"

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznychw dniu 28 lipca 2011 r. pod numerem 220922-2011

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:    
- remont ścian i sufitów pomieszczeń sanitarnych
- remont instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania i wentylacji
- roboty instalacji elektrycznych
Szczegółowy zakres  prac określa SIWZ i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót.                                                                               

                                                            
2. Termin realizacji zamówienia: 30 września 2011
3. Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
5. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
6. Termin związania  ofertą: 30 dni
7. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły w godz.8:00-15:00.
8. Termin składania ofert- do dnia 12 sierpnia 2011 r. do godz. 9:45 w sekretariacie Zespołu Szkół nr13 w Gdyni ul. Chwaszczyńska 26.
Otwarcie ofert odbędzie się 12 sierpnia 2011 roku o godz.10:00 (w pok.nr 65)
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zostały określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Kornowska Teresa tel./fax. 58 629-12-69 w godz. 9:00-15:00.

 

Dokumenty do pobrania:

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

dokumentacja projektowa

przedmiar robót budowlanych

przedmiar robót hydraulicznych

przedmiar robót elektrycznych

rysunek 1

rysunek 2

rysunek 3

sst-1

sst-2

sst-3

 

 

 

ZARĄDZENIE DYREKTORA NR 6 Z  DNIA 31 maja 2011 roku

 

 

Na podstawie art.93 ust.1 pkt.6 i 7 Prawo zamówień publicznych, Dyrektor Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni ul. Chwaszczyńska 26 - jako zamawiający - unieważnia przetarg na budowę placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła".

                                                                                     Dyrektor  mgr Andrzej Gogola

 

Otrzymują wykonawcy,  od których wpłynęły oferty ( fax. i list polecony):


1.Wehrfritz Sp. z o.o.
ul. Przylaszczkowa 60
51-250 WROCŁAW

2. AJABAMA .PL S.C.
Ul. Zielona 18/4
71-013 SZCZECIN

3. Biuro Regionalne NOVUM
Jolanta Pędzisz
Ostrowite 38
87-400 GOLUB-DOBRZYŃ

4. a/a

 

 

 

 

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół nr 13
81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 26

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4. 845. 000 euro
na robotę budowlaną  "BUDOWA PLACU ZABAW W   RAMACH  RZĄDOWEGO PROGRAMU
"RADOSNA SZKOŁA" przy  Zespole Szkół nr 13 w Gdyni,  ul.Chwaszczyńska 26

 

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 maja 2011 roku pod nr 109560-2011

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:    
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, warstwy  odsączające,
podbudowa z kruszywa łamanego
-wykonanie nawierzchni bezpiecznej,  
-obrzeża betonowe (trawnikowe) w zależności od rodzaju wykonanej nawierzchni.
-roboty wykończeniowe: - dostawa i montaż urządzeń i elementów placu zabaw,
- wykonanie trawnika i pielęgnacja zieleni.    

 
Zakres prac określa SIWZ i Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.     

                                                                      
2. Termin realizacji zamówienia   do  24.08.2011
3. Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
5. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
6. Termin związania  ofertą: 30 dni
7. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły w godz.8:00-15:00.
8. Termin składania ofert- do dnia 31.07.2011 r. do godz. 9:45 w sekretariacie Zespołu Szkół nr13 w Gdyni ul. Chwaszczyńska 26.
Otwarcie ofert odbędzie się 31.07.2011 roku o godz.10:00 (w pok.nr 65)
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zostały określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Kornowska Teresa tel./fax. 58 629-12-69 w godz. 9:00-15:00.

 

Dokumenty do pobrania:

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

ogólna specyfikacja techniczna SST 1

SST 2

SST 4

SST 5

SST 7

SST 9

kosztorys ofertowy

opis PZ Chwaszczyńska

Przedmiar

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4

Rysunek 5

 

 

Zapytanie:

1. Czy Zamawiający wprowadzi autopoprawkę do SIWZ nakazującą dołączenie do  dokumentacji przetargowej aktualnych certyfikatów bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych, deklaracji
zgodności ( dla elementów małej architektury ) wydanych w oparciu wyłącznie o aktualnie obowiązujące normy bezpieczeństwa PN-EN 1176: 2008, EN-PN 1177:2008, PN-EN 1176: 2009, EN-PN 1177: 2009 oraz kart technicznych proponowanych urządzeń zabawowych i elementów małej architektury?
2. Czy Zamawiający jednoznacznie określi z jakiego rodzaju drewna powinny być wykonane urządzenia zabawowe (drewno lite, drewno klejone)?- parametry wytrzymałościowe i estetyczne drewna klejonego są nieporównywalnie wyższe.
3. Czy Zamawiający określi z jakiego rodzaju mocowania drewnianych elementów nośnych przewidywane jest dla urządzeń zabawowych - bezpośrednie mocowanie w grunt z zabetonowaniem, mocowanie na kotwach z zabetonowaniem? Mocowanie w kotwach zasadniczo podnosi trwałość konstrukcji,  a w  przypadku zaistnienia po pewnym czasie potrzeby wymiany elementów konstrukcji nośnej nie ma potrzeby punktowego demontażu nawierzchni bezpiecznej.
4. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie sztucznej nawierzchni bezpiecznej w postaci jednolitej wylewanej w strukturze wodoprzepuszczalnej, wykonanej na podbudowie mineralnej, o parametrach bezpieczeństwa zgodnych z wymogami programu Radosna Szkoła, posiadającej certyfikat ? parametry mechaniczne tego typu nawierzchni są znacznie lepsze niż podobnej składanej z kostek, kształtek.

 

Wyjaśnienie dotyczące zapytania z dnia 16.05.2011 r.:


Ad.1. Zgodnie z treścią pkt. 3.5 , 3.12 , 6.2 , 6.3  SIWZ każdy składający ofertę i stosowne oświadczenia jest świadom jakim parametrom, na podstawie jakich norm  i jakie certyfikaty muszą posiadać urządzenia zabawowe montowane na placu  zabaw. Zgodnie z pkt.3.12 ". Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art.10  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz.1118 z póŸ. zm.). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu danego wyroby należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet dokumentów przekazać przed odbiorem końcowym." Nie ma więc potrzeby na etapie składania ofert (dokumentacji przetargowej) przedstawiania stosownych certyfikatów, kart technicznych itp.
Ad.2. Urządzenia zabawowe , taki jest wymóg, muszą być wykonane z drewna klejonego.
Ad.3. Mocowania drewnianych elementów nośnych , taki jest wymóg, muszą być wykonane na kotwach stalowych z zabetonowaniem.
Ad.4. Dopuszcza się wykonanie sztucznej nawierzchni bezpiecznej w postaci jednolitej wylewanej w strukturze wodoprzepuszczalnej. Jest to określone w pkt. 3.3 SIWZ.

 

Zapytanie:

1.Zapytanie dotyczy projektu:

1.1 Rysunki ukazujące rzut z góry placu i widać iż strefy bezpieczeństwa urządzeń zabawowych nakładają się na siebie. Wg  norm oraz programu radosna szkoła jest to niedopuszczalne. Czy zamawiający przyjmie zaproponowane zmiany zgodnie z załączonymi rysunkami obrazującymi rozwianie problemu ( rysunki z nowym rozmieszczeniem urządzeń oraz zaproponowanymi zmianami w wyposażeniu -
w załącznikach).
1.2 Czy zamawiający  dopuści nawierzchnię o grubości 50 mm oraz wymiary 1mx1m, spełniającą warunek swobodnego upadku  HICK do 1,60 m, posiadającą wszelkie certyfikaty i  atesty?
Z doświadczenia wiemy iż nawierzchnia o wymiarach 1mx1m gwarantuje większą równość układanych powierzchni, a przy podziale " rowkami na kafelki 50cmx50cm daje ten sam efekt wizualny.
2.Zapytanie dotyczy SIWZ:
2.1 Czy zamawiający ujednolici okres gwarancyjny do 36 miesięcy lub uzasadni na jakiej podstawie został ustalony okres 60 miesięcy zawarty w rozdziale III pkt. 3.9 SIWZ. Czy zamawiający może przekazać jakie zapisy programu Radosna Szkoła umożliwiają wymagania 60 miesięcznej gwarancji na nawierzchnie.

 

Wyjaśnienia dotyczące zapytania  z dnia 23.05.2011r.:


Ad.1.1 Na skutek zmian w normach zastosowane w projekcie sprężynowce mają mniejszą strefę bezpieczeństwa - średnica strefy zmieniła się z 300cm na 220cm, po naniesieniu tej zmiany strefy bezpieczeństwa zastosowanych urządzeń nie nachodzą na siebie (w załączeniu rysunek). Kliknij, aby obejrzeć PDF
Ad.1.2 Nie ma przeciwwskazań do zastosowania  proponowanej nawierzchni.
Ad. 2.1 W programie Radosna Szkoła istnieje zapis, że minimalny okres gwarancji powinien wynosić 36 miesięcy. Zamawiający ma prawo wydłużyć okres gwarancji. W szkołach, w których były  wykonywane  place zabaw w ramach Radosnej Szkoły, takie zapisy też były umieszczane w SIWZ.

 

Zapytanie:


W związku z przedstawieniem w projekcie placu  zabaw urządzeń zabawowych, których strefy nachodzą na siebie, oraz faktem, udzielonych wyjaśnień przez Zamawiającego do przedmiotu projektu w którym czytamy " (.) Na skutek zmian w normach zastosowane w  projekcie sprężynowce mają mniejszą strefę bezpieczeństwa-średnica strefy zmieniła się z 300 cm na 220cm", prosimy o udzielenie informacji jaka jest podstawa prawna (akt prawny, norma), na którą powołuje się Zamawiający w cytowanym fragmencie wyjaśnienia?

 

Wyjaśnienie do zapytania z dnia 26.05.2011:


Zastosowane w projekcie urządzenia sprężynowce posiadają certyfikaty. Podana przez producenta strefa bezpieczeństwa (średnica) wynosi 220 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH
DLA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 13  W GDYNI UL.CHWASZCZYŃSKA 26 z dnia 23.11.2010

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: EZP 2/2010/ZP. Nazwa zadania
Zakup i dostawa bonów towarowych dla pracowników Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni ul. Chwaszczyńska
26.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

SODEXO PASS Polska Sp z o.o. 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 25

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą ilość punktów - jest ofertą najkorzystniejszą. Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy dnia 29.11.2010. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nazwa wykonawcy:   SODEXO PASS POLSKA Sp.z o.o.
Adres Wykonawcy:    02-699 WARSZAWA UL. KŁOBUCKA 25
Cena oferty brutto:     70.840,00
kryt. nr 1 cena: 80 pkt.
kryt. nr 2 termin realiz. bonów: 10 pkt.
kryt. nr 3 ilość sklepów realiz.bony (do 50 ): 10 pkt.
za każde dodatk.50 sklepów: 3,5 pkt.
Razem: 103,5 pkt.

Nazwa wykonawcy:  BONUS SYSTEMS POLSKA S.A
Adres Wykonawcy:  03-821 WARSZAWA UL.ŻUPNICZA 17
Cena oferty brutto:   70.840,00
kryt. nr 1 cena: 80 pkt.
kryt. nr 2 termin realiz.bonów: 10 pkt.
kryt. nr 3 ilość sklepów realiz.bony ( do 50): 10 pkt.
za każde dodatk. 50 sklepów: 2 pkt.
Razem: 102 pkt.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Œrodki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "środki ochrony prawnej".

KOMISJA PRZETARGOWA
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 13 W GDYNI

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół nr 13
81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 26

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na zakup i dostarczenie bonów towarowych dla pracowników na łączną kwotę 70.840,00 zł. CPV 30199750-2 ( ogłoszenie w biuletynie ZP nr 367618-2010 )

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można uzyskać na stronie internetowej szkoły www.zs13.neostrada.pl  oraz w sekretariacie szkoły w godz.8:00-15:00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Termin związania z ofertą 30 dni. Kryteria wyboru oferty podano w SIWZ.

Termin realizacji zamówienia
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki:

  1. art. 22  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, z późniejszymi zmianami, Prawo Zamówień Publicznych
  2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych                                                                                                                  
  3. SIWZ

 Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Kierownik adm-gospod. Zespołu Szkół nr13 Kornowska Teresa, tel./fax 058 629-12-69 w godz. 8:00-15:00, e-mail: zsznr13@poczta.fm

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 23.11.2010 do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 23.11.2010 r. o godz. 10:15.
Pełna dokumentacja dotycząca przetargu do pobrania: tutaj

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony - 30 września 2010 roku

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2010/ZP.
Nazwa zadania: Remont dachu polegający na położeniu papy termozgrzewalnej segmentu "B", "C", "F" i "J"- nad zapleczem sali gimnastycznej.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

FIRMA BUDOWLANA "BAMET" 80-180 GDAŃSK UL.TARNOWSKA 4A/3
  Uzasadnienie wyboru: Kryterium : cena 100 pkt

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy  po 10 dniach od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.: 1

Nazwa wykonawcy: "KK- DACH"
 FHU

Adres Wykonawcy: 81-010 KORONOWO

Liczba pkt. w kryterium cena: 90,90


Lp.: 2

Nazwa wykonawcy: "WISTPOL" Sp. z oo.


Adres Wykonawcy:80-283 GDAŃSK

Liczba pkt. w kryterium cena: 68,19


Lp.: 3

Nazwa wykonawcy: FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA " KRUPA"

Adres Wykonawcy: 81-558 GDYNIA
Liczba pkt. w kryterium cena: 72,10


Lp.: 4

Nazwa wykonawcy: USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE " MAŁY"


Adres Wykonawcy: 83-423 WIELKI KLINCZ

Liczba pkt. w kryterium cena: 75,58


Lp.: 5

Nazwa wykonawcy: ZAKŁAD HANDLOWO-USLUGOWY "GRAMAL" -bis


Adres Wykonawcy: 84-239 BOLSZEWO

Liczba pkt. w kryterium cena: 89,27


Lp.: 6

Nazwa wykonawcy: ZAKŁAD BLACHARSKO-DEKARSKI "DAGMER"


Adres Wykonawcy: 81-407 GDYNIA

Liczba pkt. w kryterium cena: 94,892. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.Œrodki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują uczestnikom przetargu środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655   z póz. zmianami ) - dział VI "Œrodki ochrony prawnej".

Dyrektor Zespołu Szkół nr 13
81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 26

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4 845 000 euro
                   na remont dachu polegający na położeniu papy termozgrzewalnej
                   segmentu "B", "C", "F" i "J" -zaplecze sali gimnastycznej.

 

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 września 2010 roku pod nr 289852-2010
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonania prac rozbiórkowych i blacharsko-dekarskich oraz wykonanie pokrycia papą termozgrzewalną. Szczegółowy zakres określa SIWZ         
2. Termin realizacji zamówienia 40 dni od podpisania umowy.
3. Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
5. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
6. Termin związania  ofertą: 30 dni
7. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej szkoły www.zs13.neostrada.pl  oraz w sekretariacie szkoły w godz.8:00-15:00.
8. Termin składania ofert- do dnia 30.09.2010 r. do godz. 9:45 w sekretariacie Zespołu Szkół nr13 w Gdyni ul. Chwaszczyńska 26
Otwarcie ofert odbędzie się 30.09.2010 r. o godz.10:00 ( w pok.nr 65 )
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków zostały określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Kornowska Teresa tel./fax. 058 629-12-69 w godz. 8:00-15:00.

Dokumenty do pobrania:

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

formularz ofertowy

oświadczenie o spełnieniu warunków

oświadczenie o zapoznaniu z treścią wzoru umowy

umowa

dokumentacja projektowa

szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

przedmiar

rysunek nr 1

rysunek nr 2

rysunek nr 3