piątek, 15 grudnia 2017 roku
O szkole

Koła Zainteresowań 2017/2018
Patron Szkoły
Przedmioty
e-dziennik

Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest pan Andrzej Gogola.

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji ABI w szkole jest pani Jolanta Fitek.

 

 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 46
w roku szkolnym 2017/2018

Gdynia, dnia 29 marca 2017 r.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się 30 marca 2017 r., zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w załączonym Zarządzeniu Nr 5928/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdynia.

1.Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

    Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

     Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1

2

3

4

  1
 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 30 marca 2017 r.
do 28  kwietnia 2017 r.
do godz. 15.00

od 30 marca 2017 r.
do 28  kwietnia 2017 r.
do godz. 15.00

 

 

od 24 maja 2017 r.
do 2 czerwca 2017 r.
do godz. 15.00

 

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

od 8 maja 2017 r.
do 11 maja 2017 r.

6 czerwca 2017 r.

 3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali poztywne wyniki prób sprawności fizycznej

15 maja 2017 r.
o godz. 12.00 

 
  7 czerwca 2017 r.
o godz.12.00 

 4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

19 maja 2017 r.
o godz.12.00

9 czerwca 2017 r
o godz.12.00

 5

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 23 maja 2017 r.
o godz. 12.00

   28 czerwca 2017 r.
o godz.12.00

6

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami

x

29 sierpnia 2017 r.
o godz.12.00


2. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdynia dla kandydatów spoza obwodu ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów:

1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek - 50 pkt,
2) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek - 40 pkt,
3) niepełnosprawność kandydata - 30 pkt,
4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) - 30 pkt,
5) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) - 30 pkt,
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 30 pkt,
7) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek - 20 pkt,
8) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek - 10 pkt.

Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:

1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 1 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek,
2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 2 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek,
3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 3 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz.721 z późn. zm.),
4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 5 - oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,
6) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 6 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.)
7) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 7 - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
8) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 8 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek.

 

Zgłoszenie do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 46  w Gdyni w roku szkolnym 2017/2018
(dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

 

Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni w roku szkolnym 2017/2018
(dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

Załącznik nr 1 do wniosku: Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej

Załącznik nr 2: Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej do której składany jest wniosek

Załącznik nr 3: Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata

Załącznik nr 4: Oświadczenie o samotnym wychowaniu kandydata w rodzinie

Załącznik nr 5: Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Załącznik nr 6: Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą

Załącznik nr 7: Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych), że miejsce pracy co najmniej jednego
z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek

Załącznik nr 8: Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego
w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek

 

 

Rejon Szkoły Podstawowej nr 46 obejmuje następujące ulice:

1. Baczyńskiego
2. Brzechwy
3. Makuszyńskiego
4. Fleszarowej - Muskat
5. Porazińskiej
6. Chwaszczyńska
7. Tuwima
8. Górnicza
9. Myśliwska
10. Witosławy
11. Zwinisławy
12. Lipowa
13. Damroki
14. Gryfa Pomorskiego
15. Waleriana SZefki
16. Gałczyńskiego
17. Iwaszkiewicza